No Spam?

SPAM: Res:@namabank.com.vn

Sender: Ms. Ella Golan <phong**@*amabank.com.vn> Sent on: 09/25/2017 03:13 AM Subject: Res: Amount: 4

Message (Plain Version)

I am Ms.Ella Golan, I am the Executive Vice President Banking Division
with FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD (FIBI). I am getting in touch
with you regarding an extremely important and urgent matter. If you would
oblige me the opportunity, I shall provide you with details upon your
response.
Faithfully,
Ms.Ella Golan
Lưu ý:
Các thông tin trong email này, bao gồm các tập tin đính kèm, thuộc về Ngân hàng Nam Á. Nếu bạn nhận email này do nhầm lẫn, xin vui lòng thông báo lại ngay cho người gửi và xóa các nội dung đã nhận. Việc đọc, tiết lộ, sao chép, phân phối hoặc thực hiện bất cứ hành động nào liên quan đến nội dung email này mà không có sự cho phép của Ngân hàng Nam Á đều bị nghiêm cấm.
Disclaimer:
All information in this email including its attachments belongs to Nam A Bank. If you get this email by mistake, please notify the sender immediately and delete the email from your system. Reading, disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this email without the authorization of Nam A Bank is strictly prohibited.

Header

Return-Path: phong**@*amabank.com.vn
X-Original-To: boesber.***@*pambog.com
Received: from mail.namabank.com.vn (mail.namabank.com.vn [103.207.32.xxx])
by mx.discard.email (Go MTA) with ESMTP
for boesber.***@*pambog.com; Mon, 25 Sep 2017 03:13:07 +0200 (CEST)
Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.xxx])
by mail.namabank.com.vn (Postfix) with ESMTP id 3518616E1E47;
Mon, 25 Sep 2017 08:08:09 +0700 (ICT)
Received: from mail.namabank.com.vn ([127.0.0.xxx])
by localhost (mail.namabank.com.vn [127.0.0.xxx]) (amavisd-new, port 10032)
with ESMTP id iqjItku35Spx; Mon, 25 Sep 2017 08:08:08 +0700 (ICT)
Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.xxx])
by mail.namabank.com.vn (Postfix) with ESMTP id 8521C16E1E53;
Mon, 25 Sep 2017 08:08:08 +0700 (ICT)
DKIM-Filter: OpenDKIM Filter v2.9.2 mail.namabank.com.vn 8521C16E1E53
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=namabank.com.vn;
s=C64F6D5A-6008-11E5-84FC-06CBEEFF0CED; t=1506301688;
bh=lxaclzPJaspecIvMweLBgOQbhHEuA8jbY9crzIWnjWE=;
h=Content-Type:MIME-Version:Content-Transfer-Encoding:Subject:To:
From:Date:Reply-To:Message-Id;
b=r9eZKXBWR94pQAlRK1jSOlRhzBx1iJH7CNTFY2B6lNkxd50dLVyzff4njIM/Pre4k
ezN8RC+rtjO+WH+1AsKldCp6fgN7VVeKyJCZ6/7UJIT98YkxG27I3p4CJRgYW3k29t
4TyVn2/Z9hwTXD4lrmwq51RRKgB/aa0QzvRl8YNo=
X-Amavis-Modified: Mail body modified (using disclaimer) -
mail.namabank.com.vn
X-Virus-Scanned: amavisd-new at namabank.com.vn
Received: from mail.namabank.com.vn ([127.0.0.xxx])
by localhost (mail.namabank.com.vn [127.0.0.xxx]) (amavisd-new, port 10026)
with ESMTP id cCJ37teceUyV; Mon, 25 Sep 2017 08:08:08 +0700 (ICT)
Received: from [156.67.106.xxx] (unknown [156.67.106.xxx])
by mail.namabank.com.vn (Postfix) with ESMTPSA id 47EC216E1E41;
Mon, 25 Sep 2017 08:07:20 +0700 (ICT)
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Description: Mail message body
Subject: Res:
To: inbox phong**@*amabank.com.vn
From: "Ms. Ella Golan" phong**@*amabank.com.vn
Date: Mon, 25 Sep 2017 14:06:20 -0700
Reply-To: mssella***@*mail.com
Message-Id: 20170925010721.47EC2*******@*ail.namabank.com.vn